خاطرت هست؟


می گفتم در قانون من

چه بدانی چه ندانی،

چه بخوانی چه نخوانی

وقتی خون به نقطه ی جوش می رسد،

...شعر می شود...اما چند روزیست واژه ها خیال قافیه شدن ندارند!


شعر امشبم تنها یک کلمه است:

 تــــــ ــو!‬